Get Adobe Flash player

Служба за економско-финансијске послове

Организује рад у домену економско-финансијских послова. Координира рад у погледу благовременог достављања докумената на књижење и врши сталну контролу свих послова у служби. Обезбеђује доступност података економско-финансијске службе надлежним и контролним органима. Служба одговара за законито, квалитетно и ажурно обављање свих послова из области материјално-финансијског пословања.

alt

Начелник: Стоја Исаковић, дипл.економиста