Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Запослење

  Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница

  Број: 1649/1

  Дана: 10.10.2019. године

  Л о з н и ц а

  На основу члана 31. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15;106/18), Дописа Министарства здравља број 112-01-00237/2018-02 од 23.09.2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1711/2018 од 28.02.2018. године и члана 23. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница и Одлуке директора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница број 1649 од 10.10.2019. године,

   

  Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница, расписује

   

  Ј А В Н И  О Г Л А С

  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДИПЛОМИРАНОГ ИНФОРМАТИЧАРА

  (са пуним радним временом)

  Засновати радни однос на неодређено време за следеће радно место:

   

  1. 1.Дипломирани информатичар, на неодређено време са пуним радним временом......................................................................1 извршиоц.

   

  Услови за заснивање радног односа:

  • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,
  • завршен Економски факултет-пословни информациони систем, VII 1 степен стручне спреме,
  • положена обука за информациони систем у здравству (ИЗИС) у Министарству здравља Републике Србије
  • похађан курс РФЗО-а у Дирекција РФЗО-а за рад на Порталу РФЗО-а
  • радно искуство у здравственој установи 

  Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

  • Оригинал или оверену копију дипломе или уверења о завршеном Економском факултету - Пословни информациони системи;

   

  Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

  Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, Болничка 65 Лозница са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

   Директор

   Др Бранка Красавац

   

   

  Дом здравља"Др Миленко Марин" Лозница

  09.10.2019.године

  Јавни оглас за пријем у радни однос

  Јавни оглас за пријем у радни односдоктор медицине; Стоматолошка сестра; Технички радник-возач

  Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница
  Број: 1443/1
  Дана: 29.07.2016. године
  Лозницa

  На основу члана 31. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15), Дописа РФЗО-о филијале за Мачвански округ број 450-157/2016-171-9 од 23.05.2016. године и члана 23. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница и Одлуке директора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница број 1031 од 24.05.2016. године, Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница, расписује

  ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА У ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ (са пуним радним временом)

  Засновати радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од шест месеци за следећe раднo местo:

  1. Доктор медицине, на одређено време због повећаног обима посла у трајању од шест месеци са пуним радним временом..................4 извршиоца

  Услови за заснивање радног односа:

  • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,
  • завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
  • положен стручни испит

  Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:
  • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
  • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту

  Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

  Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, Болничка 65 Лозница са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

  в.д. Директора
  Др Бранка Красавац


  ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛЕНКО МАРИН" ЛОЗНИЦА

  Број: 2322

  Дана: 07.11.2013. године

  Л о з н и ц а

  На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србије (Сл. гласник РС бр. 36/10) Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница расписује

  О Г Л А С

  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  (са пуним радним временом)

   

   

  1. Доктор медицине за рад у Дому здравља "Др Миленко Марин" Лозница

  у Лозници ................................................................... 3 извршиоца

  Уз пријаву за оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавајњу услова из огласа:

  • оргинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факутету
  • оргинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту

  Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

  Непотупуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

  Пријаве на оглас доставити на адресу Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница, Болничка 65, Лозница са назнаком "за оглас" или директно у Управу Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница, сваког радног дана од 07-15 часова.

  Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница

  Др Зоран Николић