Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Стручни савет

  На основу члана 143-145 Закона о здравственој заштити Републике Србије, чл. 36 и 37. Статута Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, 27.05.2015.године именовани су чланови Стручног савета :

  Председник:

  Др Снежана Конић, специјалиста опште медицине

  Заменик председника:

  Др Зоран Симеуновић, специјалиста оралне хирургије

  Чланови:

  Др Зоринка Јововић, специјалиста медицине рада

  Др Дарко Тешмановић, специјалиста социјалне медицине

  Др Милан Мартиновић, специјалиста ургентне медицине

  Дипл.фарм.Наташа Димитрић, специјалиста медицинске биохемије

  Др Љиљана Цветиновић, специјалиста гинекологије и акушерства

  Др Олгица Јовић, специјалиста педијатар

  Драгица Пантелић, главна медицинска сестра

  Стручни савет има онолико чланова колико и организационих јединици које спроводе здравствену заштиту (по један члан из сваке организацине јединице).

  Чланови стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом, које на предлог организационих јединица Дома здравља именује директор.

  У раду стручног савета учествује и главна сестра Дома здравља.

  Директор Дома здравља не може бити члан стручног савета.

  Савет се састаје најмање једном у тридесет дана.

  Стручни савет:

  1.разматра и одлучује о питањима стручног рада дома здравља;

  2.предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља;

  3.предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;

  4.предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља;

  5.прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља;

  6.предлаже чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Дому здравља;

  7.предлаже чланове Етичког одбора;

  8.доноси пословник о свом раду;

  9.обавља и друге послове у складу са законом и утврђене овим статутом.

  Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.