Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Друга посета оцењивача Агенције за акредитацију РС

  poseta 29419.05.2016.Завршена је друга редовна годишња посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију Републике Србије. Рeдoвнa ненајављена пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoдена је у склaду сa зaкoнoм, нaкoн две гoдине дaнa oд првог спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje устaнoвe.

  Општи утисак је да се у Дому здравља у протеклих годину дана уложио значајан труд, што је за резултат имало унапређење нивоа квалитета у односу на период у коме је извршено спољашње оцењивање. Истакнуто је и да је Дом здравља Лозница установа у којој се доста пажње поклања унапређењу квалитета и безбедности пацијента, велика пажња се посвећује превентивном раду, лечење се спроводи по водичима добре клиничке праксе и протоколима, а доста се ради и на едукацији запослених.Детаљнији извештај са општим утикском оцењивача очекујемо током јуна.

  Министарство здравља Републике Србије доделио је у децембру 2013. године Дому здравља «Др Миленко Марин»Лозница АКРЕДИТАЦИЈУ за период 2013-2016. године и то за следеће службе:

  • Служба опште медицине
  • Служба здравствене заштите жена
  • Служба здравствене заштите деце
  • Служба лабораторије
  • Служба поливалентне патронаже

  као и за стандарде у областима:

  • животне средине
  • људских ресурса
  • управљања информацијама
  • руковођења и
  • управљањаposeta 22 3
  • poseta 22 102poseta 22 123poseta 22 146poseta 22 111poseta 22 171poseta 22 4poseta 22 25poseta 22 51poseta 22 71