Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Служба за економско-финансијске послове

  Организује рад у домену економско-финансијских послова. Координира рад у погледу благовременог достављања докумената на књижење и врши сталну контролу свих послова у служби. Обезбеђује доступност података економско-финансијске службе надлежним и контролним органима. Служба одговара за законито, квалитетно и ажурно обављање свих послова из области материјално-финансијског пословања.

  alt

  Начелник: Стоја Исаковић, дипл.економиста