Дом здравља акредитован на седам година

altДиректор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, др Владимир Арсеновић, донео је 17.марта ове године Решење о издавању сертификата о акредитацији Дома здравља"Др Миленко Марин"Лозница на период од седам година- најдужи могући период који установа може стећи акредитацијом. Сертификат нам је уручен 30.марта на свечаности у Крушевцу.

Сертификат на седам година установа може добити уколико је остварено више од 71% оцена 4 и 5.Дом здравља "Др Миленко Марин" је остварио 90% оцена 4 и 5, а такође је испунио услов да ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијената у процесу лечење није оцењен оценом мањом од 4.

Први пут смо се акредитовали за период 2013. до 2016. године (на три године), а сада смо сертификовани за период од 2017. до 2024. године (на седам година).

У акредитацији су се оцењивале одређене области здравствене заштите:

клиничке области:

 • здравствена заштита одраслог становништва
 • здравствена заштита деце
 • здравствена заштита жена
 • поливалентна патронажа

клиничка подршка:

 • лабораторијска дијагностика

неклинички стандарди:

 • руковођење
 • управљање
 • животна средина
 • људски ресурси
 • управљање информацијама

Укупно је оцењивано 10 великих области кроз дефинисане стандарде који су достигнути низом активности које су одређене критеријумима. Стандарди подразумевају оптималне стандарде квалитета и безбедности и усмерени су на унапређење квалитета пружања здравствене заштите. У Дому здравља "Др Миленко Марин" је оцењивана испуњеност стандарда кроз укупно 414 критеријума.

Сам поступак трајао је готово годину дана уз максимали ангажман задужених тимова за сваку од наведених десет области као и свих осталих запослених.

Тимови су извршили самооцењивање у односу на дефинисане стандарде, и припремили су обимну и квалитетну документацију која је прослеђена Агенцији за акредитацију здрвствених установа. У наставку процеса припремали су свако своју област за долазак спољашњих оцењивача - документацију која потврђује примену стандарда и неопходна унапређења у раду.

У процесу акредитације тимови су урадили ревизију предходних и написали нове процедуре у укупном броју од 281 процедура.

На крају самог акредитацијског процеса у спољашње оцењењивање дошле су нам колеге из других здравствених установа - едуковани спољашњи оцењивачи Агенције: Вођа тима др Љиљана Дугић, специјалиста интерне медицине (Дом здравља Крагујевац) и чланови тима –др Бисенија Радивојевић, специјалиста опште медицине (Дом здравља Крагујевац), Тања Ердељановић (ВМС, КЦ Србије Београд),дипломирани правник Јагода Лукић(КБЦ „Др Драгише Мишовић“ Дедиње).

Спољашње оцењивање се реализовало у здравственој установи, у трајању од три дана (Дани акредитације од 27.фебруара до 1.марта 2017.године) прегледом припремљене документације, разговором са органима управљања здравствене установе и запосленима који су учествовали у поступку самооцењивања, обиласком, прегледом просторних капацитета и опремљености зграде медицинском опремом, разговором са пацијентима и запосленима и завршним састанкомна коме се органи управљања и запослени информишу о обављеној акредитацијској посети.

У Завршном извештају о акредитацији спољашњи оцењивачи су истакли да је Дом здравља "Др Миленко Марин" добро организована, опремљена, модерна здравствена утанова примарног нивоа здравствене заштити. Извештај садржи детаљан преглед самооцењивања и оцењивања критеријума за сваку област, као и корисне напомене у смислу постигнутих достигнућа и препорука за унапређење. Достигнућа Дома здравља "Др Миленко Марин" препозната кроз процес акредитације:

 • Простор којим Дом здравља располаже је адекватан за популацију која остварује здравствену заштиту у овој установи, максимално је искоришћен и одговара броју запослених у Дому здравља.
 • Тимски рад, адекватна примена информационог система у свакодневном раду.
 • Медицинска опрема се редовно занавља, сервисира. Постоји план баждарења, превентивних прегледа апарата на годишњем нивоу који се успешно реализује. Безбедно је руковање апаратима.
 • Видљиви су напори који се улажу за стално унапређење квалитета рада, прате се показатељи квалитета рада, анализирају и доносе мере за побољшање.
 • Евидентна је стална промоција вредности Дома здравља, професионалне етике и професионалних вештина запослених.
 • Примењује се Закон о безбедности и здрављу на раду.
 • Дом здравља има израђен акт о процени ризика радних места. Урађени су планови заштите од пожара. План за евакуацију у случају масовних несрећа и акцидентних ситуација.
 • У установи се поклања пажња континуираној медицинској едукацији.
 • Припремљена документација је прегледна и уредна. Постоји књига процедура, све процедуре су усвојене, заведене и исте се примењују у пракси.
 • Разговор са тимовима, обилазак Служби, још боље употпуњује утисак о добром раду установе.
 • Одлучност и решеност запослених да истрају у одржавању и унапређењу достигнутог нивоа функционисања установе у току претходно достигнутог акредитацијског статуса је видљива на сваком кораку.
 • Дом здравља Лозница функционише као један тим, хармонична целина са добрим међуљудским односима

Као једна од већих установа на примарном нивоу здравствене заштите у западној Србији, имамо велику одговорност да и даље унапређујемо пружање здравствене заштите пацијентима из визуре квалитета и безбедности.Процес Акредитације нам кроз мерљиве и дефинисане критеријуме жељених стандарда омогућује да на изазове одговоримо на најбољи могући начин и постигнемо крајњи циљ свих наших активности - а то је унапређење здравља грађана Лознице.

Акредитација је процес и није се завршила самим чином добијања сертификата. Нас и након добијања сертификата на седам година очекују редовне посете спољашњих оцењивача Агенције. Акредитација обезбеђује оквир који омугућује да се дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритети за континуирано унапређивање здравствене заштите откривањем сопствених предности и могућности напретка. Добијање сертификата на седам година обавезујеустанову на даље чињење у смеру квалитетног и безбедног пружања услуга.